Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden van Kalenderklok eerst goed door vóór het besluit Gebruiker te worden van de Kalenderklok Apps.

Door de Kalenderklok Apps te gebruiken gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijkheid en definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de Gebruiker en Kalenderklok. Van deze voorwaarden kan alleen na expliciete schriftelijke toestemming worden afgeweken.

In deze voorwaarden hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

Gebruiker

Omdat Kalenderklok de Kalenderklok Apps voor zoveel mogelijk Gebruikers beschikbaar wil stellen op een zo veilig mogelijke manier, gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik van de Kalenderklok Apps:

Voorts is het Gebruiker o.a. niet toegestaan om:

Als Gebruiker zich niet aan de voorwaarden en/of wet- en regelgeving houdt, dan behoudt Kalenderklok zich het recht voor om Gebruiker de toegang tot de Kalenderklok Apps onmiddellijk te ontzeggen en de door hem geplaatste inhoud te verwijderen. Kalenderklok is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan voor Gebruiker.

Kosten

Betaling van een Abonnement wordt bij bevestiging van de aankoop aan Gebruiker in rekening gebracht. Het Abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij automatisch verlengen is uitgeschakeld ten minste 24 uur voor het einde van de huidige periode. Gebruiker wordt binnen 24 uur voorafgaand aan het einde van de huidige periode in rekening gebracht voor verlenging voor de prijs van het gekozen plan.

Als Gebruiker jonger is dan 18 jaar, moet Gebruiker toestemming hebben van een wettelijke vertegenwoordiger om zich tot het Abonnement te abonneren. Houd er rekening mee dat als Gebruiker een Abonnement aanschaft , de voorwaarden/EULA van de App Store Aanbieder van toepassing zijn op het Abonnement. Als het Abonnement niet juist geactiveerd worden voor Gebruiker, zal Kalenderklok zijn best doen naar een oplossing te zoeken, indien Kalenderklok over dit probleem wordt ingelicht door Gebruiker. In het geval dat Kalenderklok niet in staat is om het betreffende Abonnement te vervangen of te repareren, of niet in staat is om dit te doen binnen een redelijke termijn en zonder noemenswaardig ongemak voor Gebruiker, zal Kalenderklok de App Store Aanbieder autoriseren om Gebruiker een bedrag terug te betalen tot maximaal de kosten van het betreffende Abonnement. Als alternatief, als Gebruiker een terugbetaling wenst aan te vragen, kan de Gebruiker dit doen door rechtstreeks contact op te nemen met de App Store Aanbieder.

Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat alle facturerings- en transactieprocessen worden afgehandeld door de App Store Aanbieder en vallen onder de voorwaarden/EULA van de App Store Aanbieder. Als Gebruiker betalingsgerelateerde problemen heeft met het Abonnement, dan moet Gebruiker rechtstreeks contact opnemen met de App Store Provider.

Abonnementen kunnen worden beheerd en automatische verlenging kan worden uitgeschakeld door de App Store Aanbieder te contacteren. Annulering van het huidige abonnement is niet toegestaan tijdens de actieve abonnementsperiode. In het geval dat Kalenderklok besluit zijn Abonnement stop te zetten, zal een gedeeltelijke terugbetaling op basis van de resterende periode aan de Gebruiker worden gegeven.

Beperkte aansprakelijkheid

Kalenderklok streeft ernaar de Kalenderklok Apps zo veilig mogelijk te houden, maar is niet aansprakelijk voor welke schade van welke aard en omvang dan ook als gevolg van een fout in de Kalenderklok Apps, het (onjuiste) gebruik van de Kalenderklok Apps door Gebruiker(s), het niet voldoen van de Kalenderklok Apps aan niet-Nederlandse wet- en regelgeving.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden en de Kalenderklok Apps alleen te gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn.

Indien Gebruiker handelt dan wel nalaat in strijd met de voorwaarden en/of wet- en regelgeving, dan is Gebruiker zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van (de toegang tot) de Kalenderklok Apps. Gebruiker aanvaardt door het gebruik van de Kalenderklok Apps het risico dat een andere Gebruiker (de toegang tot) de Kalenderklok Apps niet veilig houdt.

Het wordt Gebruiker aangeraden de apparaten waarop de Kalenderklok Apps zijn geïnstalleerd te jailbreaken of te rooten. Hierdoor kunnen de Kalenderklok Apps mogelijk niet goed of helemaal niet werken.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van voor de Kalenderklok Apps benodigde systemen zoals Android en iOS op de door hem ten behoeve van de Kalenderklok Apps gebruikte apparaten.

Kalenderklok behoudt zich het recht voor in de toekomst om welke reden dan ook de Kalenderklok Apps te beëindigen. Gebruiker moet de Kalenderklok Apps in dat geval van zijn apparaat verwijderen. Kalenderklok is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de beëindiging voor Gebruiker.

Gebruiker moet rekening houden met het feit dat voor bepaalde functies van de Kalenderklok Apps een actieve internetverbinding is vereist. Kalenderklok is niet verantwoordelijkheid voor het niet (goed) functioneren van de Kalenderklok Apps als Gebruiker geen toegang tot een actieve internetverbinding heeft. Evenmin is Kalenderklok verantwoordelijk voor de kosten voor het gebruik van de Kalenderklok Apps, w.o. de kosten voor de mobiele netwerkprovider van Gebruiker.

Geheimhouding, privacy en gegevensbescherming

Kalenderklok hecht grote waarde aan privacy. (Persoons)gegevens die aan Kalenderklok worden verstrekt worden zorgvuldig, vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke regels behandeld en verwerkt. Bedoelde gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, behalve indien dit voorafgaand is overeengekomen en/of voor de functionaliteit van de Kalenderklok apps en dienstverlening uit hoofde van deze overeenkomst noodzakelijk is.

In het kader van de Kalenderklok apps worden persoonsgegevens van de Gebruiker verzameld en verwerkt op de wijze zoals weergegeven in het Privacybeleid van Kalenderklok.

De Kalenderklok Apps kunnen haar Gebruikers in belangrijke mate regie geven middels gemakkelijke inzage in de dagelijkse situatie van betrokken kwetsbaren door het apparaat waarop Kalenderklok apps zijn geïnstalleerd. Nadrukkelijk wordt Klant erop gewezen dat de laagdrempeligheid van de Kalenderklok Apps ook risico’s met zich meebrengen. In dit kader wordt verwezen naar het document “Veilig Gebruik van Kalenderklok”. Klant bevestigt door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden dat zij op de hoogte is van deze risico’s, het document “Veilig Gebruik van Kalenderklok” hanteert en dat zij de organisatie rondom het gebruik van de Kalenderklok Apps adequaat inricht, uitvoert, bijstuurt en toezicht houdt op bijzonderheden in het gebruik, alsmede alle interne en externe betrokkenen rondom de kwetsbare informeert over de werking en risico’s van de Kalenderklok Apps.

Klachten en geschillen

Indien de Gebruiker een klacht heeft, zal de Gebruiker Kalenderklok hiervan direct op de hoogte stellen. Kalenderklok hecht veel waarde aan klanttevredenheid en spant zich in om eventuele klachten zo goed mogelijk op te lossen.

Bij een geschil zal Kalenderklok het geschil – mede ter behoud van de onderlinge relatie tussen de Gebruiker en Kalenderklok op zorgvuldige wijze proberen op te lossen, onverminderd het recht van iedere partij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Kalenderklok behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer zij dit nodig acht. Het is daarom raadzaam deze pagina periodiek te bezoeken en de Algemene Voorwaarden door te nemen.

Neem contact op

Voor vragen of suggesties over de Algemene Voorwaarden, neem contact op via info@jelter.net

26 Augustus 2023